Usquare.brussels weer enkele stappen vooruit

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, is verheugd over het feit dat "Usquare.brussels, de transformatie van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene in een open, diverse en multifunctionele wijk, de voorbije weken een aantal belangrijke stappen heeft gezet, vooral bij de werken aan het meest emblematische gebouw van de site en in de openbare ruimte".

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) coördineert alle operaties voor de reconversie van de kazerne en stuurt zelf ook enkele fasen aan. De MSI is in september begonnen met de renovatie van de buitenschil van de voormalige manege. Die moet eind 2023 voltooid zijn. De 1.600 m² oppervlakte van de manege wordt omgevormd tot een markthal met focus op duurzame voeding. In het najaar van 2023 zal de MSI een overheidsopdracht uitschrijven om de toekomstige exploitant te selecteren. De voedingshal wordt op termijn een van de toonaangevende elementen van Usquare.brussels én een heel handige gedeelde voorziening voor de buurtbewoners.

Eind augustus verkreeg de MSI de stedenbouwkundige vergunning voor de vernieuwing en aanpassing van alle nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telecom, afvoer), de aanleg van een ondergronds warmtenet dat wordt gevoed door diepe geothermische velden en de herinrichting van de openbare ruimte. De werken starten in voorjaar 2023 en worden goed afgestemd op de vorderingen van de opeenvolgende reconversies van de gebouwen.

Over enkele weken zal de MSI ook klaar zijn met de demontage van de oude prefabgebouwen, waarmee gestart wordt zodra Beliris het asbest heeft verwijderd.

En dan is er nog de werf waarmee de VUB en ULB in januari zijn gestart, de reconversie van de zes gebouwen aan voorkant van de Generaal Jacqueslaan, die met rasse schreden vordert. Hier komt begin 2024 een universitaire hub voor beide universiteiten. Het Brussels Gewest heeft als eigenaar van de site een erfpacht verleend aan de universiteiten voor deze zes gebouwen.

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), licht toe: "Deze diverse werven worden tot 2028 gevolgd door een aantal andere opeenvolgende stappen voor de reconversie van de site, zoals de bouw van gezinswoningen door de BGHM en citydev.brussels, evenals de oplevering van studentenkoten. De MSI publiceerde een overheidsopdracht voor de productie van ongeveer 480 koten. Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten VUB en ULB, die zullen zorgen voor de verhuur van de koten voor een maatschappelijk aanvaardbare huurprijs. Deze opdracht moet in de loop van zomer 2023 worden toegekend."

Tijdelijke activiteiten: opening van het “QG van Usquare.brussels”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, benadrukt : "Zoals is toegezegd tijdens het werfbezoek met de pers in het voorjaar, zocht – en vond! – de MSI een manier om de collectieve dynamiek en de openheid te behouden, aangezien deze het succes vormden van de tijdelijke invulling See U van voorjaar 2019 tot zomer 2022. Eind mei lanceerde de MSI een overheidsopdracht voor de aanstelling van een dienstverlener die de organisatie van een beperkt aantal tijdelijke (creatieve, culturele, sociale...) activiteiten op zich zal nemen en die de contacten in stand zal houden die de afgelopen jaren zijn opgebouwd met de buurtbewoners en de Brusselaars, bijvoorbeeld door rondleidingen op de werf te organiseren. De opdracht is toegekend aan pali pali. Ook al zullen de activiteiten plaatsvinden op een beperkte oppervlakte, doordat de werven steeds meer op volle toeren gaan draaien, toch ben ik ervan overtuigd dat deze laatste overgangsfase van Usquare.brussels een succes zal zijn."

Edouard Meier, directeur van pali pali, is “verheugd over het vooruitzicht om het project Usquare.brussels te blijven begeleiden in deze nieuwe fase. Onze opdracht is veelledig: de aansturing van een gemeenschap van zo'n dertig tijdelijke gebruikers (sociale en culturele projecten), het organiseren van begeleidende activiteiten rond de werven voor de buurtbewoners en de Brusselaars in het algemeen; het opvolgen van de projecten van het wijkcomité Meet U; en de aansturing van het ‘QG van Usquare.brussels’. Dat 'QG van Usquare.brussels' wordt een ruimte voor duurzame voeding (kantine, coöperatieve supermarkt...), evenementen, workshops enzovoort. Het openingsweekend is gepland op 11, 12 en 13 november."
Meer info: https://www.facebook.com/events/503063601706907/?ref=newsfeed

  • Praktisch: vanwege de werkzaamheden op de site is de publieke toegang tot de activiteiten alleen mogelijk via de Kroonlaan:
  • 227 voor het QG van Usquare.brussels en de Fablabs VUB-ULB;
  • 221 voor het wijkcomité Meet U.

Universitaire, regionale, federale en Europese financiering

De renovatie van de zeven eerste gebouwen van de site door de universiteiten en de MSI (de 6 aan de voorkant van de Generaal Jacqueslaan en de manege) is mogelijk gemaakt dankzij een omvangrijke Europese subsidie, aangevuld door bijkomende budgetten van de twee universiteiten en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft eveneens bijgedragen aan de realisatie van dit project met een bedrag van 1.391.398,10 euro voor de reconversie van de manege en 9.033.200 euro voor de reconversie van de gebouwen aan de voorkant van de Generaal Jacqueslaan. Het EFRO steunt dit project vanwege zijn ambitieuze milieuaanpak, die bestaat uit de oprichting van een onderzoekscentrum voor duurzame ontwikkeling, een documentatiecentrum voor duurzame ontwikkeling dat verbonden is aan het onderzoekscentrum, een hoger instituut voor de studie van duurzame ontwikkeling, het Brussels Institute for Advanced Studies (BIAS) en een markthal met focus op duurzame voeding.
De financiering van de asbestverwijdering van de gebouwen krijgt een financiële injectie van BELIRIS ter hoogte van meer dan 2 miljoen euro.
De bijzondere aandacht voor het hergebruik van bouwmaterialen en de toepassing van nieuwe praktijken uit de circulaire economie in dit project werd bekroond met een subsidie van be.exemplary in 2019 (325.000 euro voor specifieke studies en voor de werken).