MSI zoekt tijdelijke gebruikers voor de site Usquare.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde donderdag een Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (OIB) om projectdragers te identificeren die tijdelijk gebruik willen maken van een deel van de voormalige rijkswachtschool op de hoek van de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan in Elsene.

Zoals aangekondigd door de MSI volgt de OIB op een openbare aanbesteding van 20 april 2018 voor de selectie van een opdrachtnemer voor de coördinatie, de dynamisering en het tijdelijk beheer van het totale complex. Deze opdracht is voorzien voor ongeveer drie jaar, de periode waarin de MSI de concrete realisatie van het stadsvernieuwingsproject Usquare.brussels voorbereidt en waarin diverse procedures zullen lopen, onder meer voor de stedenbouw en de aanbesteding van de werken. De site is nu nog afgesloten met een muur, maar zal op termijn worden geopend en een volledige reconversie ondergaan, met aangename openbare ruimtes, woningen, buurtvoorzieningen, universitaire faciliteiten en studentenwoningen (meer informatie: www.usquare.brussels).

Het gewest, de universiteiten (VUB en ULB) en de gemeente Elsene willen de voorbereidende fase van deze reconversie, waarin er geen grote werken op de site zijn gepland, benutten om er een project van tijdelijk gebruik te ontwikkelen. Om de gedeelde wens van deze instellingen te concretiseren en in nauwe samenwerking met hen heeft de MSI dus besloten om een OIB te publiceren, als een start van het denkproces over het tijdelijk gebruik dat mogelijk is op een deel van de site, in overleg met de toekomstige tijdelijke coördinator.

Projectleiders kunnen hun dossiers vanaf nu indienen, waarbij zij rekening dienen te houden met de voorwaarden van de OIB. De voorstellen worden beoordeeld door een selectiecomité bestaande uit vertegenwoordigers van de MSI, de universiteiten, de gemeente Elsene, de directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de toekomstige tijdelijke coördinator. De selectiecriteria zijn te vinden in de OIB en gaan onder meer over zaken als de toegevoegde waarde voor de buurt en de bewoners; de toegevoegde waarde voor de globale ambities van het project Usquare.brussels; de verenigbaarheid met de totale fase van tijdelijk beheer; de verenigbaarheid met de site (ruimte, eisen, buurtbewoners…); de technische, financiële en administratieve haalbaarheid; het duurzame karakter; en de organisatorische kwaliteit.

De geselecteerde projectleiders moeten zich houden aan een aantal principes, zoals: de ondertekening van een overeenkomst van tijdelijk gebruik; de verplichting om de site vrij te maken op de voorziene einddatum; de eigen financiering van de investeringen in het project en de bijbehorende kosten; het respecteren van de geldende regelgeving en het verkrijgen van alle nodige toelatingen; de nodige verzekeringen; en de verenigbaarheid met de site (bewoners…).

De uiterste datum voor de ontvangst van de blijken van belangstelling is 4 juli 2018 om 11u.

De Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met alle informatie over de procedure is beschikbaar via deze link.